Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur.Detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

SecuronGüvenlikKorumaHizmetleriA.Ş. (“Securon”)olarakwww.securon.com.tr internet sitesi(“Site”)içerisindeyeralanbazıalanlardaçerezlerkullanmaktayız. Bu ÇerezPolitikası(“Politika”)Securontarafındanyönetilenişbu Site içingeçerliolupçerezler; Site’yiziyaretinizsırasındaPolitika’daaçıklananşekildekullanılacaktır.

ÇerezNedir?

Çerezlerbir internet site sitarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değerformatındaveribarındıranküçükmetindosyalarıdır.Çerezler, ziyaretettiğiniz internet sitesinincihazınızdabilgisaklamasınıvebubilgilerisonrakiziyaretlerinizsırasındakullanmasınımümkünkılmaktadır.Bir internet sitesitarafındanoluşturulançerezlersiteyeerişimiçinkullandığınız internet tarayıcısıtarafındansaklanmaktadır. Bu çerezleriniçerdiğibilgilere; sadeceçerezioluşturanalanadı(örn. www.securon.com.tr)altındasunulan internet siteleritarafındanveaynıtarayıcıyıkullandığınıztakdirdeuzaktanerişimmümkündür.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerininönemlibirparçasıhalinegelmiştirvetemelişlevleriçevrimiçiziyaretçinintercihlerininhatırlanmasıvecihazıntanınmasıolupneredeyse her internet sitesindeçerezkullanımısözkonusudur.

Çerezleri Kim, NasılGönderir?

Çerezler, gezintinizsırasındacihazınızdabulunantarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ileSecuronsunucularıarasındakurulaniletişimvasıtasıylagönderilmektedir.

ÇerezTürleri

ÇerezTürü

Açıklama

OturumÇerezleri

Oturumçerezleri, Site’yikullanımınızsırasındageçerliolançerezlerolup internet tarayıcısıkapatılıncayakadargeçerliliklerinikorurlar.

KalıcıÇerezler

Bu çerezlertarayıcınızdasaklananvetarafınızcasilininceyedekveya son kullanımtarihinekadargeçerliliğinikoruyançerezlerdir.

BirinciTarafÇerezleri

Site tarafındanoluşturulanvesadeceSecurontarafındanokunabilençerezlerdirBu çerezleroturumçerezleriveyakalıcıçerezlerolabilirler.

ÜçüncüTarafÇerezleri

Site üzerindensunulanbiriçeriğin www.securon.com.tr adresidışındabaşkaalanadlarıüzerinden de sağlanmasıhalinde, (örneğin, bir video platformundabarındırılaniçeriğin Site üzerindengörüntülenmesi); her birüçüncütarafalanadınınkendinemünhasıryarattığıçerezlerdir. Bu türçerezlergenelolarakkalıcıçerezlerdenoluşmaktadır.

 

ÇerezlerHangiAmaçlaKullanılmaktadır?

KullanılmasıZorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinindüzgünbirşekildeçalışabilmesi, siteninözelliklerindenvesunulanhizmetlerdenyararlanabilmeniziçinkullanımımecburiolançerezlerdir. Bu çerezlervasıtasıylakişiselverilerişlenmemektedir.

PerformansÇerezleri: Bu çerezler, internet sitemizinperformansınıölçmekveiyileştirmekiçinziyaretlerivetrafikkaynaklarınıtespitetmemizeolanaksağlar. İnternet sitemiziçerisindeyeralansayfalarınziyaretçisayılarınaulaşmamızaveziyaretçilerimizin internet sitemiziniçerisindehangisayfalardazamangeçirdiklerinigörmemizeyardımcıolurlar. İlgiliçerezlerintopladığıtümbilgiler, topluolarak/birliktedeğerlendirildiğindenkişiselbilgileriçermez, anonimdir. Bu çerezlervasıtasıylatamamen internet sitemizindahaverimli hale getirilmesisağlanmayaçalışılmaktadır.

İşlevsellikÇerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemizüzerindedilveyabölgeseçimininhatırlanmasıgibigelişmişişlevsellikvekişiselleştirmeimkanlarısağlamakamacıylakullanılmaktadır. İlgiliçerezlerinkullanımınaizinvermemenizhalinde, internet sitemiznezdindekikişiselleştirilmişayarlarınızınkaydedilmesimümkünolmayacaktır.

HedeflemeÇerezleri: Bu çerezler, internet sitemiziveüçüncütaraflaraaitalanadlarınıziyaretinizsırasındaoluşturulanbirincilveüçüncütarafçerezlerdir. Bu çerezleroluşturulduklarıalanadlarındakitıklamaveziyaretgeçmişinizintakibinivefarklıalanadlarıarasındabukayıtlarıneşlenmesinimümkünkılmaktadır. Bu türçerezlerkullanıcılarıntanınmasıveprofillenmesi, reklamvepazarlamafaaliyetlerininhedeflenmesi, veiçeriğinözelleştirilmesiamacıilekullanılmaktadır.

SitemizdeKullanılanÇerezlereİlişkinBilgiler

SecurontarafındanyönetilenSite’dekullanılançerezleraşağıdayeralmaktadır;

ÇerezServisSağlayıcı

Çerezİsmi

ÇerezTanımı

Çerez Tipi

ÇerezSüresi

.securon.com.tr

ci_session

Oturumişlemleriiçinkullanılmaktadır.

KesinlikleGerekli

2 saat [EA1] 

 

ÇerezlerinYönetimi

Tarayıcılargenellikleçerezleriotomatikolarakkabuletmektedir. İnternet sitemizikullanabilmekiçinçerezkullanımızorunludeğildir, fakattarayıcınızıçerezlerikabuletmemeyeayarlamanızhalindekullanıcıdeneyiminizinkalitesidüşebilirvesitelerimizinçeşitliişlevleribozulabilir.

Tarayıcınızı; çerezleritümsitelerveyabelirlisiteleriçinengelleyecekşekilde, çerezoluşturulduğundauyarıverecekşekilde, üçüncütarafçerezleriengelleyecekşekildeveyatümçerezlerioturumçerezigibisayacakşekildeyapılandırabilirsiniz.Ekolarak, tarayıcınızüzerindençerezlerisilebilirveyatarayıcınızdasaklanançerezlerinlistesinivedeğerlerinigörebilirsiniz.Tarayıcınızınçerezyönetimiişlevlerihakkındadetaylıbilgiiçinlütfenaşağıdakiilgililinketıklayaraktarayıcınızın internet sitesindenbilgialınız.

Çerezlerileilgilidahadetaylıbilgiiçin, https://www.aboutcookies.orgveya https://www.youronlinechoices.eu/ adresiniziyaretedebilirya da "Privacy Badger" uygulamasınıkullanabilirsiniz ( https://www.eff.org/tr/privacybadger).

 

Securon, çerezleriAydınlatmaMetnikapsamındakullanmaktaolupçerezlerleilgilikullanımşartlarınıveÇerezPolitikasınıdeğiştirmehakkınısaklıtutar.

  [EA1] Bu konudahiçbirfikrimyok. İlgilikişitarafındanrevizesigerekmektedir.